پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://boroojerd.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://boroojerd.lums.ac.ir/images/logo.gif http://boroojerd.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir برگزاري آزمون امربه معروف ونهي از منكرشهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56429&ctp_id=11&id=13778&sisOp=view2018-06-27 15:46:5222 بهمن ماه يوم ا...http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53748&ctp_id=11&id=12727&sisOp=view2018-02-03 09:54:26شهادت هموطنان مان در كشتي سانچي تسليت بادhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53745&ctp_id=11&id=12724&sisOp=view2018-02-03 09:46:26راهپيمايي مردم قهرمان شهرستان بروجرد درمحكوميت هتك حرمت به مقدسات ونظام اسلامي كشورمان ايرانhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53227&ctp_id=11&id=12516&sisOp=view2018-01-03 13:18:48حضور حماسه اي پرسنل شبكه بهداشت ودرمان در مراسم 9 دي شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53090&ctp_id=11&id=12456&sisOp=view2017-12-31 01:41:10اطلاعيه پيشگيري از بيماري واگير دار آنفلو انزاhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53030&ctp_id=11&id=12418&sisOp=view2017-12-26 19:28:42اطلاعيه حضور حداكثري شبكه بهداشت ودرمان در تجمع يوم ا... دي ماه شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53029&ctp_id=11&id=12417&sisOp=view2017-12-26 19:19:3317 ربيع الاول و هفته وحدت مباركhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52489&ctp_id=11&id=12232&sisOp=view2017-12-07 14:58:56هفته بسيج گرامي بادhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52488&ctp_id=11&id=12231&sisOp=view2017-12-07 14:56:00روز جهاني داوطلب(۱۴ آذر)گرامي بادhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52482&ctp_id=11&id=12226&sisOp=view2017-12-07 14:07:29مراسم گراميداشت هفته وحدت در نماز خانه شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52477&ctp_id=11&id=12225&sisOp=view2017-12-07 13:20:07فرخنده با ميلاد رسول نبي اكرم (ص) ،امام جعفر صادق (ع) وهفته وحدتhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52454&ctp_id=11&id=12215&sisOp=view2017-12-05 11:24:53فرخنده با ميلاد رسول نبي اكرم (ص) ،امام جعفر صادق (ع) وهفته وحدت http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52427&ctp_id=11&id=12193&sisOp=view2017-12-04 11:51:29ساختمان بخش داخلي بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان بروجرد به علت آسيب شديد تعطيل شدhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52424&ctp_id=11&id=12191&sisOp=view2017-12-04 11:11:58كميته مديريت بحران شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52210&ctp_id=11&id=12139&sisOp=view2017-11-25 13:16:38عزيمت تيم پرسنل بهداشتي درماني مركز بهداشت شهرستان بروجردبه مناطق زلزله زده استان كرمانشاه http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52191&ctp_id=11&id=12135&sisOp=view2017-11-23 13:32:32هفته بسيج گرامي بادhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52190&ctp_id=11&id=12134&sisOp=view2017-11-23 13:30:00 جلسه باز آموزي مدون كم كاري تيروئيد مركز بهداشت بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52189&ctp_id=11&id=12133&sisOp=view2017-11-23 13:09:26اطلاعيه استخدامي تكميل كادر درماني ، اداري و...http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52089&ctp_id=11&id=12093&sisOp=view2017-11-18 21:26:51كمك به آسيب زدگان زلزله http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52061&ctp_id=11&id=12078&sisOp=view2017-11-15 15:42:04